Agreement a licence

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů
Společnost Mobile Group s.r.o., Palackého třída 3063/45, Brno, PSČ 612 00, IČ: 29298644, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72245, (dále jen „správce“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (uzavření smluvního vztahu, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • obchodní partneři (jazykové školy a agentury, reklamní agentury, atd.) aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)


4. Kategorie osobních údajě, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení, aj.)


5. Kategorie subjektů údajů
 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby či zboží
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání


6. Kategorie příjemců osobních údajů
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatelé
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)


7. Účel zpracování osobních údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základů zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů


8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle, v jeho provozovnách, či pobočkách jednotlivými pověřenými zamřstnanci správce, příp. je prováděno zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím jak výpočetní techniky, tak i manuálním způsobem, a to u osobních údajů v listinné podobě, to vše za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


9. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.


10. Doba zpracování osobních údajů
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromř případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů


11. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
 • Tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace


Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce: www.vocabs-app.com

Licenční smlouva

Licenční smlouva uzavřená mezi společností Mobile Group s.r.o., IČ: 29298644, DIČ: CZ29298644, se sídlem v Brně, Palackého třída 3063/45, PSČ: 612 00, zapsané pod spisovou značkou C 72245 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „Poskytovatel“), a Nabyvatelem licence, tj. fyzickou či právnickou osobou, používající software VOCABS a související databázi – slovník (dále jen „Nabyvatel“).
1. Nabyvatel bere na vědomí, že software a/nebo databáze Poskytovatele VOCABS přístupný na stránkách www.vocabs-app.com (dále jen "Program") je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a Nabyvatel je oprávněn Program (tedy souhrnně jak software, tak i databázi) užívat jen způsobem, v rozsahu a k účelu stanoveným touto licenční smlouvou.
2. Touto licenční smlouvou Poskytovatel uděluje Nabyvateli právo užívat Program, při dodržení podmínek uvedených dále v této smlouvě. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a s územní platností celého světa.
3. Instalovaný Program se zprovozňuje dle Nabyvatelem zvolené varianty využívání programu. V případě zvolení online instalace Programu prostřednictvím webové stránky Poskytovatele bude příslušná varianta Programu aktivována automaticky při jeho online instalaci, bez účasti Nabyvatele. Okamžikem aktivace (stažení) Programu je uzavřena tato licenční smlouva
4. Aktivace (Aktivační klíč) je softwarové nastavení, které určuje specifická omezení užití Programu pro daného Nabyvatele, zejména zpřístupnění jen určitých součástí Programu a/nebo databáze (slovníku), na které se udělená licence vztahuje, omezení počtu aktivních uživatelských účtů, které je možné při užívání Programu využívat a případné časové omezení licence. Nabyvatel je povinen omezení klíčem respektovat jako součást podmínek užití Programu dle této licenční smlouvy. Typy omezení – Neregistrovaný uživatel, Registrovaný uživatel, Registrovaný platící uživatel nebo Jazyková škola, případně další typy registrace – jsou podrobně popsány na webových stránkách poskytovatele.
5. Odměna za užívání Programu je stanovena dohodou a hrazena způsobem vymezeným při aktivaci aplikace, kterou Nabyvatel konkrétní licenci objednává. Časově omezené licence, sloužící zejména pro vyzkoušení Programu, mohou být Poskytovatelem poskytnuté i bezúplatně.
6. Licence opravňuje Nabyvatele k instalaci Programu na jeden mobilní telefon nebo jeden tablet nebo jeden PC či jedno jiné obdobné zařízení a vložení poskytnutého Aktivačního klíče do této jedné instalace Programu. Nabyvatel má právo přenést svojí instalaci Programu a Aktivační klíč na jeden nový mobilní telefon nebo jeden tablet nebo PC či jedno jiné obdobné zařízení avšak pouze za předpokladu, že původní instalaci na licencovaném zařízení okamžitě zruší, odinstaluje a přestane používat. V žádném případě nesmí Nabyvatel v jeden okamžik souběžně používat více instalací Programu se stejnou registrací.
7. Nabyvatel není oprávněn Program rozmnožovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak obchodně využívat, poskytovat ho v rámci leasingové smlouvy nebo ho používat pro komerční hostitelské služby, nedohodnou-li se strany jinak.
8. Nabyvatel není oprávněn licenci převádět na třetí osoby.
9. Nabyvatel není oprávněn Program jakkoli upravovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového kódu Programu nebo obcházet účinné technické prostředky ochrany Programu.
10. Používat Program je přípustné výlučně k účelu, ke kterému je určen, a to dle jeho obchodního popisu, dokumentace a dalších materiálů poskytovatele.
11. V případě porušení závazku Nabyvatele uvedeného v článku 6, 7, 8, 9, a 10 má Poskytovatel právo udělenou licenci Nabyvateli odejmout (ukončit), a to bez jakéhokoliv nároku Nabyvatele na vrácení zaplacené odměny za užívání Programu či její části, a to zejména elektronickým zablokováním přístupu Nabyvatele k Programu.
12. Poskytovatel ani jeho smluvní partneři nenesou odpovědnost za jakékoli následné, nahodilé nebo zvláštní škody, včetně ušlého zisku, přerušení nebo ukončení podnikání Nabyvatele nebo ztrátu dat, vzniklé použitím nebo nemožností použití Programu.
13. V souvislosti s touto smlouvou Nabyvatel uděluje Poskytovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
14. Tato licenční smlouva je uzavřena okamžikem instalace Programu na mobilní telefon, tablet, PC či jiné obdobné zařízení Nabyvatele.
15. Pokud je Nabyvatelem dle této smlouvy spotřebitel, odkazuje Poskytovatel na Vzorové poučení o právu odstoupit od smlouvy a vzorový formulář odstoupení od smlouvy. Na webové stránce www.vocabs-app.com může Nabyvatel, který je spotřebitelem, rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
16. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2358 až § 2383 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, avšak s výjimkou kolizních ustanovení mezinárodního práva soukromého. Sudištěm pro případné spory z této smlouvy jsou věcně příslušné soudy v obvodu Krajského soudu v Brně.
17. Tuto smlouvu je možno doplňovat či měnit pouze písemně, případně stejným způsobem jako byla tato smlouva sjednána.

Poučení spotřebitele

stáhněte si aplikaci vocabs

Stáhněte si a vyzkoušejte jedinečnou aplikaci VOCABS

Get in on Google Play VOCABS mobile app